Sociaal economische structuurversterking

>bronnen en definities

bronnen en definities

OnderwerpDefinitieBron periode laagste niveau
Toe – of afname bevolking en huishoudens  Procentuele ontwikkeling van het aantal inwoners en aantal particuliere huishoudens. Bevolking op 1 januari betreft het geregistreerde aantal personen. Particuliere huishoudens bestaan uit één of meer personen die samen een woonruimte bewonen en zichzelf, dus niet-bedrijfsmatig, voorzien in de dagelijkse levensbehoeften.CBS2017-2019 gemeente
Bevolking naar leeftijd Aandeel inwoners per leeftijdsklasse (leeftijd op 1 januari)CBS2019buurt
Huishoudens naar typeParticuliere huishoudens naar type. Particuliere huishoudens bestaan uit één of meer personen die alleen of samen in een woonruimte wonen en zelf in hun dagelijkse behoeften voorzien. Naast eenpersoonshuishoudens onderscheiden we meerpersoonshuishoudens (niet-gehuwde paren met en zonder kinderen, echtparen met en zonder kinderen, eenouderhuishoudens en overige huishoudens). Eenpersoonshuishoudens zijn particuliere huishoudens bestaande uit één persoon. Huishoudens zonder kinderen zijn meerpersoonshuishoudens zonder thuiswonende kinderen. Huishoudens met kinderen zijn meerpersoonshuishoudens met thuiswonende kinderen. Thuiswonend kind is een persoon ngeacht leeftijd of burgerlijke staat die een kind-ouder relatie heeft met één of twee tot het huishouden behorende ouders.  Onder thuiswonende kinderen worden ook begrepen adoptie- en stiefkinderen, maar geen pleegkinderen.CBS2019buurt
Gemiddelde levensverwachtingHet gemiddeld aantal nog te verwachten levensjaren op een bepaalde leeftijd.RIVM2013-2017 gemeente