Bevolking

bronnen en definities

 

Onderwerp

Definitie

Bron

score betreft:

ontwikkeling buurt (of wijk)

Niveau

Toe – of afname bevolking en huishoudens  

Procentuele ontwikkeling van het aantal inwoners en aantal particuliere huishoudens. Bevolking op 1 januari betreft het geregistreerde aantal personen. Particuliere huishoudens bestaan uit één of meer personen die samen een woonruimte bewonen en zichzelf, dus niet-bedrijfsmatig, voorzien in de dagelijkse levensbehoeften.

CBS

2017/2019/2023

 

Gemeente

Bevolking

aantal

CBS

2023

2019-2023

Buurt

Huishoudens

aantal

CBS

2023

2019-2023

Buurt

Bevolking naar leeftijd 

Aandeel inwoners per leeftijdsklasse (leeftijd op 1 januari)

CBS

2019/2023

 

Gemeente

Aandeel 65 jaar of ouder 

Aantal inwoners dat op 1 januari 65 jaar of ouder is.

CBS

2023

2019-2023

Buurt

Huishoudens naar type

Particuliere huishoudens naar type. Particuliere huishoudens bestaan uit één of meer personen die alleen of samen in een woonruimte wonen en zelf in hun dagelijkse behoeften voorzien. Naast eenpersoonshuishoudens onderscheiden we meerpersoonshuishoudens (niet-gehuwde paren met en zonder kinderen, echtparen met en zonder kinderen, eenouderhuishoudens en overige huishoudens). Eenpersoonshuishoudens zijn particuliere huishoudens bestaande uit één persoon. Huishoudens zonder kinderen zijn meerpersoonshuishoudens zonder thuiswonende kinderen. Huishoudens met kinderen zijn meerpersoonshuishoudens met thuiswonende kinderen. Thuiswonend kind is een persoon ongeacht leeftijd of burgerlijke staat die een kind-ouder relatie heeft met één of twee tot het huishouden behorende ouders.  Onder thuiswonende kinderen worden ook begrepen adoptie- en stiefkinderen, maar geen pleegkinderen. 

CBS

2019/2023

 

Gemeente

Aandeel eenpersoonshuishoudens

Particuliere huishouden bestaande uit één persoon die alleen in een woonruimte is gehuisvest.

CBS

2023

2019-2021

Buurt

Gemiddelde levensverwachting

Het gemiddeld aantal nog te verwachten levensjaren op een bepaalde leeftijd.

RIVM

2016/2013

 

Gemeente