Onderwijs

>bronnen en definities

bronnen en definities

OnderwerpDefinitieBronscore betreft:ontwikkeling buurt (of wijk)Niveau
Opleidingsniveau bevolking 15 tot 75 jaarOpleidingsniveau laagCBS2019/2020Gemeente
Het aantal personen die op 1 oktober (jaar T) tussen de 15 en 75 jaar oud waren en waren ingeschreven in een Nederlandse gemeente, waarvan het hoogst behaalde onderwijsniveau laag onderwijs betreft. Laag onderwijs omvat onderwijs op het niveau van basisonderwijs, het vmbo, de eerste 3 leerjaren van havo/vwo en de entreeopleiding, de voormalige assistentenopleiding (mbo1), praktijkonderwijs. Het betreft voorlopige cijfers.CBS2019/2021Gemeente
Opleidingsniveau middelbaarCBS2019/2022Gemeente
Het aantal personen die op 1 oktober (jaar T) tussen de 15 en 75 jaar oud waren en waren ingeschreven in een Nederlandse gemeente, waarvan het hoogstbehaalde onderwijsniveau middelbaar onderwijs betreft. Middelbaar onderwijs omvat de bovenbouw van havo/vwo, de basisberoepsopleiding (mbo2), de vakopleiding (mbo3) en de middenkader- en specialistenopleidingen (mbo4). Het betreft voorlopige cijfers.CBS2019/2023Gemeente
Opleidingsniveau hoogCBS2019/2024Gemeente
Het aantal personen die op 1 oktober (jaar T) tussen de 15 en 75 jaar oud waren en waren ingeschreven in een Nederlandse gemeente, waarvan het hoogstbehaalde onderwijsniveau hoog onderwijs betreft. Hoog onderwijs omvat onderwijs op het niveau van hbo of wo.CBS2019/2025Gemeente
Aandeel laag opgeleid van werkzame bevolkingHet hoogstbehaalde onderwijsniveau is laag onderwijs.CBS20202018-2020Wijk
Aandeel leerlingen havo/vwoAandeel leerlingen havoCBS Jeugdmonitor2019/2020/2021Gemeente
Het percentage jongeren dat deelneemt aan het hoger algemeen voortgezet onderwijs (havo), inclusief Engelse Stroom. De algemene leerjaren worden niet meegeteld. De gegevens over de jongeren op de havo is gebaseerd op het onderwijsnummerbestand vo van de IB-Groep (BRONVO). De peildatum is 1 oktober van het schooljaar. De gegevens over de woongemeente en de herkomstgroepering komen uit de gemeentelijke basisadministratie (GBA).CBS Jeugdmonitor
Aandeel leerlingen vwoCBS Jeugdmonitor
Het percentage jongeren dat deelneemt aan het voorbereidend wetenschappelijk onderwijs (vwo), inclusief Internationaal Baccalaureaat in de leerjaren 5 en 6. De gegevens over de jongeren in het vwo zijn gebaseerd op het onderwijsnummerbestand vo van de IB-Groep (BRONVO). De peildatum is 1 oktober van het schooljaar. De gegevens over de woongemeente en de herkomstgroepering komen uit de gemeentelijke basisadministratie (GBA).CBS Jeugdmonitor
Aandeel leerlingen op 5 havo/vwo en 6 vwoHet percentage jongeren dat op 5e en 6e leer- of verblijfsjaar zit.DUO/RIGO2021nvtPC4
Aandeel voortijdige schoolverlaters Leerlingen (jongeren tot 23 jaar) uit het basisjaar dat op 1 oktober van het volgende schooljaar het (bekostigd) onderwijs heeft verlaten en niet in het bezit is van een startkwalificatie (een havo- of vwo-diploma, of een diploma op mbo niveau 2 of hoger).CBS Jeugdmonitor2018/2019/2020*Gemeente
Laaggeletterden 16-65 jaar (%) Laaggeletterden zijn volwassenen die slechts een basale vorm van geletterdheid hebben, maar ook personen die moeite hebben met het begrijpen en toepassen van relatief eenvoudige taalopdrachtenStichting Lezen en Schrijven en ROA2016Gemeente