Jongeren 2

>bronnen en definities

bronnen en definities

OnderwerpDefinitieBron Periode laagste niveau
Aandeel jongeren dat jeugdhulp ontvangt Hulp en zorg zoals deze bedoeld en beschreven is in de Jeugdwet (2014), en in natura door de zorgaanbieder is geleverd. PGB gefinancierde hulp en zorg valt hier dus buiten. Het betreft hulp en zorg aan jongeren en hun ouders bij psychische, psychosociale en of gedragsproblemen, een verstandelijke beperking van de jongere, of opvoedingsproblemen van de oudersCBS2019wijk
Aandeel jongeren tot 18 jaar met jeugdbescherming Jeugdbescherming is een maatregel die de rechter dwingend oplegt. Het doel van de kinderbeschermingsmaatregelen is het opheffen van de bedreiging voor de veiligheid en ontwikkeling van het kind. Een kind of jongere wordt dan ‘onder toezicht gesteld’ of ‘onder voogdij geplaatstCBS2019wijk
Aandeel jongeren dat opgroeit in een uitkeringsgezinPercentage 0- t/m 17-jarigen dat in een uitkeringsgezin leeft. In deze indicator is het totale aantal kinderen dat ten laste komt van uitkeringsgezinnen per gemeente meegenomen, als percentage van het totale aantal kinderen van 0 tot 18 jaar. Uitgangspunt hierbij is dat de huishoudens met een bijstandsuitkering, volledig of aanvullend, doorgaans de onderkant vormen van het inkomensniveau in NederlandKinderen in Tel2015gemeente
Aandeel jongeren van 12 tot 23 jaar met jeugdreclasseringJeugdreclassering is een combinatie van begeleiding en controle voor jongeren vanaf 12 jaar, die voor hun 18e verjaardag met de politie in aanraking zijn geweest en een proces-verbaal hebben gekregenCBS2019gemeente
Aandeel gezinnen met kinderen, met een laag inkomen (WK2018)Gezinnen met kinderen die een inkomen hebben onder de lage-inkomensgrens. De doelpopulatie heeft betrekking op alle particuliere huishoudens met inkomen, per 1 januari van het verslagjaar, maar studentenhuishoudens en huishoudens die slechts een deel van het jaar inkomen hadden zijn buiten beschouwing gebleven.
Om te bepalen of een huishouden een laag inkomen heeft, wordt het besteedbaar inkomen van een huishouden (exclusief gebonden overdrachten zoals huursubsidie/huurtoeslag) omgerekend tot het gestandaardiseerde inkomen. Vervolgens wordt dit gestandaardiseerde inkomen (met het prijsindexcijfer voor de gezinsconsumptie) herleid naar het prijspeil in 2000. Het resulterende gestandaardiseerde en gedefleerde inkomen is laag wanneer het minder is dan 9.250 euro.
CBS maatwerk (VSO)2018wijk